คณะผู้บริหาร

นายสุชีพ ตรีประเคน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา